■ „Teologiczna cnota wiary”,
red. W. Wołyniec
Wrocław 2015.

Książka pod redakcją ks. Włodzimierza Wołyńca, w serii „Opera Theologiae Systematicae” jest zbiorem artykułów dotyczących kwestii wiary w ujęciu teologicznym jako nadprzyrodzonej cnoty. Pierwsza część dotyczy teologii wiary, a druga - wiary w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Książka chce przywrócić pierwotne i podstawowe znaczenie wiary w Boga w świetle tego, co o wierze mówi sam Bóg.■ „Pełnia łaski w Chrystusie”,
Wrocław 2011.

Książka pod tytułem „Pełnia łaski w Chrystusie” podejmuje istotną prawdę naszego chrześcijańskiego życia, jaką jest łaska Boża. Nie tylko poucza o tym, czym jest łaska, ale także wprowadza Czytelnika w świat łaski, który jest zakorzeniony w widzialnym świecie, przekraczając go równocześnie i ukazując nowe horyzonty ludzkiego istnienia.■ „Reinterpretacja doktrynalnych wypowiedzi Magisterium Kościoła od 50 do 325 r.”,
Wrocław 2011.

Książka ukazuje aktualność starożytnych wypowiedzi doktrynalnych Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Posługując się odpowiednią metodą teologiczną Autor bada i reinterpretuje dokumenty Synodów w Jerozolimie, Azji Mniejszej, Arabii, Kartaginie, Rzymie, Aleksandrii, Antiochii. Książka została wydana w serii rozpraw naukowych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Pisana prostym i zrozumiałym językiem jest przeznaczona nie tylko dla wąskiego grona specjalistów z teologii dogmatycznej, ale także dla tych, którzy chcą pogłębić znajomość nauki Kościoła katolickiego.■ „Na drodze wiary”,
Wrocław 2010.

Książka „Na drodze wiary” jest zbiorem kazań wygłoszonych podczas rekolekcji. Tematy kazań dotykają istotnych problemów, które pojawiają się na drodze wiary. Mają one służyć stałej formacji duchowej. Tematy te nie stanowią jednak całości, ani nie wyczerpują głębokiej problematyki wiary.

Dlatego można je czytać oddzielnie i wybiórczo. Na końcu każdego kazania postawione są pytania, które służą do osobistego rachunku sumienia.■ „Duch Święty i Kościół w pełni Objawienia”,
Wrocław 2008.

Książka Duch Święty i Kościół w pełni Objawienia jest poszukiwaniem prawdy o Duchu Świętym jako ciągle jeszcze "Boskim Nieznajomym" i prawdy o Kościele.

Tym, który pozwala nam je odkryć, jest nasz Pan Jezus Chrystus, pełnia Objawienia. Prawdy te dotykają naszej egzystencji i pozwalają nam żyć nowym życiem od Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła.■ „Objawienie jedynego Boga w Trójcy”,
Wrocław 2008, s. 167.

„Objawienie Jedynego Boga w Trójcy” jest książką o Bogu chrześcijan. Jednak wychodzi ona naprzeciw pragnieniom każdego ludzkiego serca, które jest otwarte na Boga i zdolne do poznania Jego prawdziwego obrazu. On sam odsłania rąbek swojej tajemnicy, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenia. Poznanie obrazu Boga pozwala nam odkrywać prawdę o nas samych. W teomorficznym spojrzeniu na siebie możemy znaleźć odpowiedź na podstawowe i najważniejsze pytania w naszym życiu.■ „Perspektywy polskiej teologii”,
red. K. Góźdź, W. Wołyniec, A. Małachowski,
Wrocław 2007, ss. 207.

Książka jest owocem Konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków we Wrocławiu w dniach 20-22 września 2006 roku. Na jej treść składają się wypowiedzi nestorów polskiej teologii. Stanowią one bardzo ciekawą mozaikę doświadczeń i wizji teologicznych. Zarysowane w książce perspektywy polskiej teologii wskazują na jej aktualność w życiu chrześcijańskim i możliwości jej dalszego rozwoju.■ „Maryja w pełni Objawienia”,
Wrocław 2007, ss. 128.

Książka „Maryja w pełni Objawienia” ukazuje postać Maryi w świetle Bożego Objawienia, które wypełnia się w Osobie Jezusa Chrystusa. Na podstawie Ewangelii i innych tekstów natchnionych interpretowanych w żywej Tradycji Kościoła wyłaniają się prawdy maryjne. Są one włączone w całość nauki wiary chrześcijańskiej i zachowują swoją aktualność tak, jak całe Objawienie Boże, które jest skierowane do człowieka wszystkich czasów. Na Maryję patrzymy oczami Jej Syna i w ten sposób wchodzimy na swoistą drogę „przez Jezusa do Maryi” (Jan Paweł II).

Książka „Maryja w pełni Objawienia” jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją pobożność maryjną i noszą w sercu pragnienie bliższego poznania Matki Zbawiciela.■ „Jezus i opozycja w świetle teologii Objawienia”,
Wrocław 2007, ss. 167.

Symeon wypowiada prorocze słowa o Jezusie, że będzie On znakiem, któremu sprzeciwiać się będą (por. Łk 2, 34). Proroctwo wypełnia się. Jezus staje się znakiem sprzeciwu dla tych, którzy nie chcą słuchać Jego nauki, gorszą się Jego czynami, zadają Mu podstępne pytania, odwracają się od Niego i nie przyjmują Go. Nawet wśród krewnych i uczniów Jezusa pojawiają się różne formy sprzeciwu wobec Jego Osoby.

Książka „Jezus i opozycja w świetle teologii Objawienia” jest próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny i rolę opozycji. Teologiczna interpretacja tekstów Ewangelii doprowadza Autora do nieoczekiwanego odkrycia: opozycja wobec Jezusa pełni pozytywną rolę w przekazywaniu Bożego Objawienia.■ „Tajemnice Boga i człowieka w teologii Jana Pawła II”,
Wrocław 2006, ss. 104.

Książka ks. Włodzimierza Wołyńca to poczwórne zaproszenie do okrywania tej objawionej Tajemnicy. Autor podejmuje tu najpierw temat centralny dla współczesnej teologicznej refleksji antropologicznej, mianowicie miejsce miłości w chrześcijańskiej wizji człowieka. Jest to miłość spływająca od Boga ku człowiekowi w postaci Eucharystii, o czym przeczytamy w części drugiej tej interesującej pracy. Skutkiem doświadczenia miłości jest jedność opisana szeroko w kolejnej części. Nie jest to miłość tylko teoretyczna: może zostać faktycznie przeżyta przez człowieka, również w relacji łączącej Kościół na ziemi z Kościołem świętych w niebie. Niezwykłe światło na ten aspekt chrześcijańskiej tajemnicy rzuca ostatnia część książki ks. Wołyńca - o zawierzeniu Maryi.

Cały ten tekst można potraktować jako refleksje osnute wokół myśli Jana Pawła II wziętej za centralny ośrodek tych interesujących wywodów: „Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją”. W kolejnych krokach autor szuka w papieskich tekstach najpierw odpowiedzi na pytanie o genezę miłości, potem - o jej istotę i sposób jej udzielania się nam, by wreszcie rozważyć cel jej istnienia i błogosławione skutki dla człowieka wierzącego.■ „Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny”,
Wrocław 2004, ss. 142.

Książka pod redakcją ks. Włodzimierza Wołyńca zawiera materiały Sesji Naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w dniu 16 grudnia 2004 roku z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Materiały te są owocem pracy teologów PWT we Wrocławiu oraz teologów z innych ośrodków teologicznych w Polsce.

Publikacja dostępna w DBC■ „Personalistyczna interpretacja łaski
na przykładzie teologii Macieja Józefa Scheebena
i niemieckiej charytologii XIX wieku”,
Wrocław 2003, ss. 291.

Książka pod tytułem Personalistyczna interpretacja łaski na przykładzie teologii Macieja Józefa Scheebena i niemieckiej charytologii XIX wieku jest teologicznym studium o łasce Bożej, która pozostaje centralnym tematem chrześcijaństwa w teologicznej refleksji i w codziennym życiu ludzi wierzących. Autor podejmuje trud opracowania tradycyjnej nauki o łasce (charytologii) w perspektywie personalistycznej, która stwarza możliwość ujęcia łaski jako jednej, niepodzielnej rzeczywistości Boskiej i ludzkiej. W tej perspektywie zanikają liczne podziały i rodzaje łask, ustępując miejsca osobowemu Trójjedynemu Bogu, który jednoczy się z ludzką osobą, jest w niej obecny i przemienia ją od wewnątrz w nowego człowieka. Łaska jest nie tylko nową jakością i właściwością natury, ale przede wszystkim osobowym spotkaniem, zjednoczeniem i życiem z Bogiem.

Autor opiera personalistyczną interpretację łaski na dziełach niemieckiego teologa Macieja Józefa Scheebena (1835-1888) oraz na innych niemieckich, teologicznych tekstach XIX wieku. Wybór właśnie takich źródeł dla studium o łasce Bożej jest uzasadniony z jednej strony mocnym wpływem racjonalizmu redukującego rzeczywistość łaski do natury, z drugiej strony - rodzącym się personalizmem jako nowym system myślowym, który na stałe zakorzenia się w teologii.■ „Il valore rivelativo dell´opposizione umana alla Parola di Dio nei Vangeli. Interpretazione di s. Tommaso d´Aquino e di alcuni esegeti contemporanei”,
Rzym 1991, ss. 250.

Praca doktorska z teologii systematycznej pt. „Ludzka opozycja wobec Słowa Bożego w Ewangeliach i jej wartość w Objawieniu. Interpretacja św. Tomasza z Akwinu i niektórych współczesnych egzegetów”, napisana na Wydziale Teologicznym Atheneum Romanum Sancte Crucis w Rzymie pod kierunkiem prof. dr Antonius Cirillo.

Praca podejmuje problem pozytywnego wpływu opozycji wobec Jezusa na kształtowanie się Bożego Objawienia.© Ks. Włodzimierz Wołyniec
ul. Katedralna 4/5
50-328 Wrocław
wladimir@pwt.wroc.pl
tel. kom. 602-523-210